Kemikalieskåp – Regler & Information

När du ska köpa ett kemikalieskåp finns det flera saker som är viktiga att ha i åtanke. Du kommer bland annat behöva se till att du väljer ett skåp som är tillräckligt stort för det du vill förvara, men du måste också säkerställa att skåpen uppfyller den standard som krävs. Om du ska köpa denna typ av skåp finns det många företag på marknaden att vända sig till.

Hos oss läser du mer om de regler och lagar som gäller för denna typ av förvaringsskåp, samt vad det är för märkning skåpet ska ha för att bedömas som godkänt enligt lag.

Kemskåp-regler & märkning

Kemikalieskåp kommer behöva märkas för att följa de regler och lagar som finns. Vilken märkning du behöver använda dig av beror främst på vad det är du planerar att förvara i skåpet. För att veta vilken märkning du följa kan du ta hjälp av en märkningsmanual. Klassificering och märkning av kemiska produkter i EU regleras av CLP-förordningen. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har satt ihop en informativ artikel om CLP-förordningen.

I sammanfattningen Märkning av kemiska produkter av Kemikalieinspektionen läser du mer om:

  • Vilka produkter måste ska vara märkta?
  • Hur ska märkningen se ut?
  • Märkningsregler hos andra myndigheter

Notera att denna förordning är juridisk bindande i alla EU-länder. Om du undrar vad som räknas som en kemisk produkt är kan du läsa det i Kemikalieinspektionens artikel Kort om reglerna för kemiska produkter.

Önskar du komma till en landningssida som visar en överblick över olika kemskåp-regler att ta hänsyn till rekommenderar vi Kemikalieinspektionens sida Lagar och regler. Det bästa hade varit om det fanns ”en lag som reglerade allt” men det finns det tyvärr inte. Här följer exempel på lagar och förordningar du behöver ta hänsyn till:

Kemikalier och invallning

För att kemikalierna ska kunna förvaras på ett tryggt och säkert sätt behöver du även uppfylla kraven på invallning. Invallning är något som gäller för både dig som privatperson såväl som för dig som driver ett företag. Kort och gott innebär lagen att kemikalier och förpackningar ska placeras på ett sådant sätt att spill kan samlas upp om behållaren skulle bli trasig och gå sönder. En förpackning som har gått sönder ska således inte kunna sprida farliga kemikalier vidare, t.ex. så att de inte kommer ner i avloppen.

Då ska du använda ett syraskåp

Ska du köpa ett skåp där du vill förvara syra måste du säkerställa att skåpet är brandresistent och att det samtidigt har en mycket god ventilation. Skåpet ska även kunna klara av frätande ämnen utan att gå sönder, samtidigt som det ska vara utrustat med ett lås så att obehöriga inte kan få tillgång till ämnena och kemikalierna. Det är också viktigt att alla syror eller på annat sätt frätande ämnen förvaras under midjehöjd för att minska risken för skador.

När används miljöskåp?

Miljöskåp kan med fördel användas när du vill förvara produkter som är miljöfarliga, men som inte är frätande. Det kan vara spillolja, målarfärg, kemikalier eller lysrör. Precis som när det gäller syraskåpet ska ett miljöskåp alltid ha en bra ventilation om du förvarar ångor eller gaser.

Försäljning av giftiga kemikalier

Om ditt företag säljer giftiga kemikalier behöver ni inte bara tänka på förvaringen och att ni hanterar produkterna på ett tryggt sätt. Som försäljare eller återförsäljare av farliga kemiska produkter behöver du även kunna uppvisa ett säkerhetsdatablad. Detta datablad ska kunna uppvisas på uppdrag från Kemikalieinspektionen och är ett sätt att informera nya köpare om produktens risken, farliga egenskaper och vilka skyddsåtgärder som bör vidtas i samband med hantering. Läs mer om detta hos Kemikalieinspektionen.

Förpackning av farligt gods

Att förpacka farligt gods kräver noggrannhet och kunskap om gällande regler och bästa praxis. Farligt gods inkluderar, men är inte begränsat till, explosiva ämnen, radioaktiva material, toxiska och infektiösa ämnen, samt brandfarliga vätskor och gaser. Alla dessa kräver speciella förpackningar för att säkerställa säker transport och hantering.

Farligt gods - lådor

Lådor för farligt gods måste vara robusta och säkra, designade för att motstå de tryck och påfrestningar som kan uppstå under transport. De ska också vara korrekt märkta med passande varningsskyltar och identifiering av innehållet. Detta hjälper till att säkerställa att varorna hanteras korrekt och att eventuella risker kan hanteras effektivt.

Slutligen är utbildning och kunskap av största vikt när det gäller att förpacka farligt gods. Det är inte bara viktigt att känna till de gällande lagarna och reglerna, utan också att förstå de potentiella riskerna och hur man bäst hanterar dem. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa att farligt gods hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Bild från jiwa.se

Varför används kemikalieskåp?

Kemikalieskåp har flera användingsområden. Det bakomliggande syftet är alltid att öka säkerheten.

  • Skåpet begränsar att eventuell brand sprids till omgivningen
  • Skåpet gör så att obehöriga inte har tillträde till kemikalierna
  • Du får bättre ordning och struktur över kemikalierna
  • Du separerar brandfarliga kemikalier/vätskor från varandra

Kombinera olika kemikalier

En mycket viktig regel är att brandfarliga ämnen aldrig får förvaras tillsammans med giftiga kemikalier. Om en kemikalie är både brandfarlig och giftig förvaras den med brandfarliga ämnen och kemikalier. Det är också viktigt att du märker skåp som innehåller giftiga kemikalier med dödskallesymbolen och att du håller det helt låst. Finns det frätande kemikalier är det frätsymbolen du ska använda dig av.

Förvara kemikalierna rätt

Ska du förvara både flytande och torra kemikalier i ett kemikalieskåp är det viktigt att du alltid placerar de torra kemikalierna ovanför de flytande. Skulle det vara så att de torra läcker behöver du inte oroa dig för att de ska orsaka någon skada om de blandas med de flytande. Flytande kemikalier kan dock fräta förpackningar och därefter blandas med torra, vilket kan leda till stora skador och problem. Återigen är det viktigt att alla syrakemikalier och frätande kemikalier förvaras under midjehöjd.

Förvaring av kemiskt avfall

Kemiska avfall kan orsaka lika stor skada som förpackade kemikalier och ämnen. Därför är det viktigt att du förvarar dessa på samma trygga sätt som andra kemikalier och giftiga ämnen. Det innebär att avfallet ska förvaras i ett utrymme som är säkert och som är brandsäkert, samtidigt som förvaringsutrymmet ska vara låst och ha en god och välfungerande ventilation.

Smittbärande ämnen

Det finns strikta regler och riktlinjer för transport av smittbärande ämnen och biologiskt material, vilket inkluderar allt från sjukdomsframkallande bakterier till genetiskt material. Dessa regler syftar till att skydda både människor och miljö från potentiella risker. Transport ska ske i säkra behållare som är utformade för att förhindra läckage, även under extrema förhållanden. Dessutom måste transportören följa lämpliga procedurer för att minimera riskerna för korskontaminering.

Förpackning och transport – smittbärande ämnen

Förpackning och etikettering av dessa material spelar också en viktig roll. Varje förpackning ska märkas med den korrekta identifieringen av materialet den innehåller, tillsammans med passande symboler och varningsskyltar. Detta är viktigt för att säkerställa att de som hanterar paketen är medvetna om de potentiella farorna och hur de ska hantera dem på ett säkert sätt.

Det är också viktigt att notera att transport av smittbärande ämnen och biologiskt material kräver specifik utbildning och certifiering. Detta säkerställer att alla inblandade är kvalificerade och kunniga nog att hantera dessa potentiellt farliga material på ett säkert och ansvarsfullt sätt.